Sociaal zekerheidsrecht advocaat

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT ADVOCAAT

De sociaal zekerheidsrecht advocaat van Rebergen Advocatenkantoor geeft advies over het indienen van een aanvraag voor een uitkering en kan rechtsbijstand verlenen in procedures over uitkeringen.

Uitkering afgewezen of ingetrokken

In het sociale zekerheidsrecht geldt dat tegen de afwijzing of intrekking van een uitkering binnen zes weken een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de instantie die over de uitkering heeft beslist. Uitkeringsinstanties zijn de gemeente, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SvB). De  sociaal zekerheidsrecht advocaat kan helpen bij het indienen van een bezwaarschrift.

bezwaarschrift ongegrond verklaard

Als een bezwaarschrift tegen de afwijzing of intrekking van een uitkering ongegrond wordt verklaard dan kan daartegen binnen zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Wordt het beroepschrift door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Centrale Raad van Beroep. De sociaal zekerheidsrecht advocaat kan helpen bij het indienen van een (hoger)beroepschrift.

spoedprocedure (voorlopige voorziening)

Wanneer je uitkering wordt afgewezen of ingetrokken kan dat betekenen dat je zonder geld komt te zitten. Ondertussen blijven de rekeningen komen (huur / hypotheek, gas, water, licht). Een bezwaarprocedure neemt vaak enkele weken in beslag. Als daarna ook nog een beroepsprocedure moet worden gestart duurt het nog langer voordat je duidelijkheid hebt over je uitkering. Er kan dan een financiële noodsituatie ontstaan waarbij je niet meer in je eigen levensonderhoud (en dat van je gezin) kunt voorzien. Als je een huis huurt bestaat bovendien het risico dat je (met je gezin) op straat komt te staan. De verhuurder kan bij drie maanden huurachterstand een verzoek indienen tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Als er sprake is van een financiële noodsituatie dan kan de sociaal zekerheidsrecht advocaat een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. In een verzoek om voorlopige voorziening vraagt de sociaal zekerheidsrecht advocaat aan de rechtbank (of een hogere rechter) om een voorlopig oordeel te geven over de bezwaar- of (hoger) beroepsprocedure. De bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure is de hoofdzaak. Is de rechtbank van mening dat de bezwaar- of beroepsprocedure tegen de afwijzing of intrekking van de uitkering een redelijke kans van slagen heeft? Dan zal de voorlopige voorziening worden toegewezen. De uitspraak is voorlopig en dus niet bindend. Later kan er in de hoofdzaak alsnog anders worden beslist.

Een voorbeeld:

De bijstandsuitkering van Jan wordt door de gemeente ingetrokken. Jan is het niet eens met de beslissing van de gemeente en dient een bezwaarschrift in. De bezwaarprocedure neemt enkele weken in beslag. Al die tijd heeft Jan geen geld. Dan kan de rechtbank worden verzocht om met spoed naar de zaak te kijken. De rechtbank beoordeelt of de bezwaarprocedure van Jan een redelijke kans van slagen heeft. Dus: als de rechtbank vindt dat er een redelijke kans is dat Jan straks in het gelijk wordt gesteld, dan kan de rechtbank bepalen dat de bijstandsuitkering in de tussentijd toch moet worden uitgekeerd.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als er een bezwaar of (hoger)beroepsprocedure loopt. De sociaalzekerheidsrecht advocaat kan daarbij helpen.

De persoon die om een voorlopige voorziening verzoekt, moet altijd een spoedeisend belang bij dat verzoek hebben. Dit betekent in het geval van Jan dat hij zal moeten aantonen dat hij door de beslissing van de gemeente om zijn uitkering in te trekken in een financiële noodsituatie terecht is gekomen.

Stelsel van uitkeringen

Het sociaal zekerheidsrecht is het  stelsel van uitkeringen dat zorgt voor inkomensbescherming. Het biedt een vervangend inkomen aan mensen die zelf (tijdelijk) geen of niet voldoende inkomsten hebben.

Voorbeelden van omstandigheden waardoor iemand onvoldoende inkomsten heeft zijn arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ouderdom.

Het sociaal zekerheidsrecht bestaat uit volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen. Alle volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen samen vormen het sociaal zekerheidsrecht.

Voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen betaal je premies. Dit gaat meestal via de werkgever en wordt ingehouden op het brutosalaris.

Iedereen die in Nederland woont, valt verplicht onder de volksverzekeringen. Ook iedereen die hier werkt en loonbelasting betaalt, is verzekerd. Volksverzekeringen zijn:

– De Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

– De Algemene nabestaandenwet (Anw)

– De Algemene Ouderdomswet (AOW)

– De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Werknemers in loondienst zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Werknemersverzekeringen zijn:

– De Werkloosheidswet (WW)

– De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

– De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

– De Ziektewet (ZW)

Wie niet verplicht verzekerd is, bijvoorbeeld een zelfstandige, kan in veel gevallen een

vrijwillige verzekering afsluiten.

Naast sociale verzekeringen zijn er sociale voorzieningen. Sociale voorzieningen vullen een inkomen aan tot het sociaal minimum. Wat het sociaal minimum is hangt af van je leefsituatie (alleenstaand, samenwonend, wel of geen kinderen). Sociale voorzieningen zijn:

– De Wet Werk en Bijstand (WWB)

– Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)

– Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

(IOAW)

– Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen (IOAZ)

– De Toeslagenwet (TW)

De Sociale Verzekeringsbank (SvB) regelt de uitkering voor volksverzekeringen. Voor meer informatie zie www.svb.nl.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) regelt de uitkering voor werknemersverzekeringen. Voor meer informatie zie www.uwv.nl.

Voor de uitkering van sociale voorzieningen moet je meestal bij je gemeente zijn.

De sociaal zekerheidsrecht advocaat verleend rechtsbijstand op het gebied van al het sociaal zekerheidsrecht. Over de WAO, WIA, ZW, WW en Bijstand vind je op deze website nog meer specifieke informatie.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem