Asielprocedure

de asielprocedure

Na binnenkomst in Nederland moet de asielzoeker zich melden bij de Vreemdelingenpolitie op het Aanmeldcentrum in Ter Apel. Als de asielzoeker met het vliegtuig Nederland naar Nederland is gekomen moet hij zich melden bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol.

Bij de aanmelding worden de persoonsgegevens van de asielzoeker geregistreerd, de identiteit en nationaliteit worden vastgesteld en er worden vingerafdrukken van de asielzoeker genomen.

Rust- en voorbereidingstermijn

Na zijn aanmelding krijgt de asielzoeker minimaal zes dagen rust om bij te komen van zijn vaak heftige reis. In deze periode heeft de asielzoeker voor het eerst contact met de advocaat. De advocaat bereidt de asielzoeker voor op de asielprocedure. In de rust- en voorbereidingstermijn wordt de asielzoeker ook medisch onderzocht. Een belangrijke vraag voor de medisch onderzoekers is of de asielzoeker fysiek en mentaal in staat is om de asielprocedure te doorlopen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de asielzoeker zich, als gevolg van wat hij heeft meegemaakt in zijn land van herkomst, niet goed kan concentreren.

De Algemene Asielprocedure (AA-procedure)

Na de rust- en voorbereidingstermijn begint de Algemene Asielprocedure (AA-procedure) in één van de aanmeldcentra in Nederland. De aanmeldcentra bevinden zich in Den Bosch, Ter Apel, Schiphol en Zevenaar. Advocaat Rebergen staat ingeschreven in Zevenaar.

De algemene asielprocedure duurt in principe acht dagen. Na deze acht dagen krijgt de asielzoeker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te horen of zijn asielaanvraag wordt toegewezen of afgewezen. Tijdens de asielprocedure vinden er verschillende gesprekken met de IND plaats. Aan de hand van die gesprekken oordeelt de IND of de asielzoeker wel of niet een verblijfsvergunning krijgt.

Op de eerste dag van de asielprocedure dient de asielzoeker officieel zijn asielaanvraag in.

Vervolgens vindt het eerste gesprek met de IND plaats.

Het eerste gehoor

Tijdens het eerste gehoor op dag 1 van de algemene asielprocedure, wordt de asielzoeker gevraagd om te vertellen over zijn reisroute. De IND wil weten hoe de asielzoeker vanuit zijn land van herkomst uiteindelijk in Nederland is terechtgekomen. Door welke landen is de asielzoeker gereisd bijvoorbeeld, en met welke vervoersmiddelen? Tijdens het gehoor wordt de asielzoeker ook gevraagd naar zijn adresgegevens in het land van herkomst en naar zijn meegereisde of achtergebleven familie- en gezinsleden. Als de asielzoeker beschikt over identiteitsdocumenten dan kan hij daarmee vaak zijn afkomst aantonen. Heeft de asielzoeker geen documenten, dan moet hij de IND heel gedetailleerd vertellen waar hij precies vandaan komt.

De dag nadat het eerste gehoor heeft plaatsgevonden, dag 2 van de algemene asielprocedure, zal de advocaat het verslag van het eerste gehoor met de asielzoeker bespreken op het aanmeldcentrum. Als er fouten in het verslag staan dan kunnen deze gecorrigeerd worden. Ontbreekt er iets in het rapport, dan kan dit worden aangevuld.

Nader gehoor

Tijdens het nader gehoor op dag 3 van de algemene asielprocedure, wordt de asielzoeker gevraagd om in eigen woorden en in chronologische volgorde te vertellen wat er gebeurd is in zijn land van herkomst; vanaf het moment dat zijn problemen zijn ontstaan tot aan zijn vertrek. Dit wordt het asielrelaas genoemd. De IND zal de asielzoeker vervolgens vragen stellen over zijn asielrelaas. De IND probeert hiermee enerzijds een goed beeld te krijgen van de situatie, anderzijds test de IND hiermee de geloofwaardigheid van de verklaringen van de asielzoeker. De asielzoeker moet aannemelijk maken dat hij gevaar loopt in zijn land van herkomst. Zijn asielrelaas mag daarom geen onjuistheden, tegenstrijdigheden of vaagheden bevatten.

Van het nader gehoor wordt een verslag gemaakt. De dag na het nader gehoor, dag 4 van de algemene asielprocedure, komt de advocaat het verslag met de asielzoeker bespreken op het aanmeldcentrum. Vervolgens kunnen er nog correcties en aanvullingen worden ingediend.

Het voornemen

Als de IND van mening is dat de asielzoeker aan alle voorwaarden voor een verblijfsvergunning voldoet, dan krijgt de asielzoeker op dag 6 van de algemene asielprocedure de beslissing uitgereikt waarbij de verblijfsvergunning wordt verleend.

Is de IND van mening dat de asielzoeker niet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voldoet, dan wordt op dag 6 van de algemene asielprocedure een voornemen tot afwijzing uitgereikt. In het voornemen staat beschreven waarom de IND van mening is dat de asielaanvraag zou moeten worden afgewezen. De asielzoeker bespreekt het voornemen met zijn advocaat. De Advocaat stelt vervolgens een zogenaamde zienswijze op. In de zienswijze geeft de advocaat, namens de asielzoeker, haar mening over het voornemen van de IND en probeert zij de IND op andere gedachten te brengen.

De beslissing

Als de IND, ondanks de zienswijze, nog steeds van mening is dat de asielzoeker niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, dan ontvangt de asielzoeker op dag 8 van de algemene asielprocedure een afwijzende beslissing. Tegen deze beslissing kan een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank.

Krijgt de asielzoeker naar aanleiding van de zienswijze toch een verblijfsvergunning, dan ontvangt hij deze op dag 8 van de algemene asielprocedure.

De verlengde asielprocedure (VA-procedure)

Soms heeft de IND meer tijd nodig voor onderzoek. Dan wordt de zaak van de asielzoeker verder behandeld in de zogenaamde verlengde asielprocedure. De IND beslist in dat geval uiterlijk binnen zes maanden op de asielaanvraag. In de tussentijd heeft de asielzoeker recht op opvang in Nederland.

Asielaanvraag afgewezen

Tegen de beslissing waarbij de asielaanvraag is afgewezen, kan binnen een week een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. De advocaat zal het beroepschrift tegen de afgewezen asielaanvraag per fax verzenden. De rechtbank beoordeelt of de IND een juiste beslissing heeft genomen. In beroep kunnen nog nieuwe (bewijs)stukken worden ingebracht om de asielaanvraag te onderbouwen.

Beroepschrift tegen afwijzing asielaanvraag ongegrond verklaard

Als het beroepschrift ongegrond is verklaard, dan kan tegen het besluit waarbij de asielaanvraag is afgewezen nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wordt het hoger beroepschrift tegen de afwijzing van de asielaanvraag ook ongegrond verklaard, dan is de asielzoeker uitgeprocedeerd en moet hij terugkeren naar zijn land van herkomst. Meer informatie over terugkeer lees je hier(link naar illegaal in Nederand).

Een asielzoeker hoeft niet te betalen voor de kosten van de advocaat. Dat doet de Raad voor Rechtsbijstand. De advocaat werkt op pro deo-basis. Daarover lees je hiermeer.
Ik wil een nieuwe asielaanvraag indienen

Heb je eerder een asielaanvraag ingediend en is deze afgewezen? Dan kan het zijn dat er zich later feiten of omstandigheden voordoen waardoor je misschien alsnog een asielvergunning kunt krijgen. Voorbeelden van zulke feiten of omstandigheden:

–          De veiligheidssituatie in het land van herkomst is (verder) verslechterd.

–          Iets wat je in de eerste procedure niet kon bewijzen kun je nu wel bewijzen. Hierbij kun je denken aan een document dat is verkregen ná afloop van de eerste procedure en die aantoont wat je identiteit, nationaliteit of afkomst is. Maar ook (officiële) documenten die de reden van je vertrek onderbouwen. Belangrijk is wel dat je de documenten niet eerder hebt kunnen verkrijgen.

–          Je bent in Nederland bekeerd tot een ander geloof en denkt hierdoor in je land van herkomst in de problemen te komen.

De procedure voor het indienen van een nieuwe (herhaalde) asielaanvraag, de hasa-procedure, is anders dan de eerste asielprocedure. De IND kijkt eerst in één dag of er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden. Daarna pas zal de asielaanvraag inhoudelijk worden beoordeeld.

Wil je een nieuwe asielaanvraag indienen, neem dan contact op met Rebergen Advocatenkantoor. Samen beoordelen we welke nieuwe feiten en omstandigheden er zijn en of een nieuwe asielaanvraag kans van slagen heeft.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem