VERBLIJFSVERGUNNING GEZINSHERENIGING

Een jonge vrouw uit Nederland kwam bij mij voor advies. Zij was getrouwd met een man uit Kosovo. De vrouw raakte zwanger van hun eerste kindje. De man kwam over vanuit Kosovo om bij de bevalling te zijn. Hij had een visum voor kort verblijf. Op basis van dit visum mocht de man maximaal drie maanden bij zijn gezin in Nederland verblijven. Vlak na de geboorte bleek het kindje helaas ziek te zijn en een onzekere toekomst te hebben. Het gezin vroeg daarom een verblijfsvergunning gezinshereniging voor de man aan zodat hij in Nederland kon blijven.

 

De verblijfvergunning van de man werd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) afgewezen. Voor een verblijfsvergunning gezinshereniging gelden strengen voorwaarden en aan alle voorwaarden moet in principe worden voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de man vóórdat hij in Nederland een verblijfsvergunning aan kan vragen moet voldoen aan het mvv-vereiste. Mvv staat voor machtiging tot voorlopig verblijf. Het is een visum voor vreemdelingen die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven. Dit visum moet worden aangevraagd in het land van herkomst, in dit geval Kosovo. De man vroeg vrijstelling van het mvv-vereiste. Een tweede voorwaarde is dat de persoon waarbij de vreemdeling wil verblijven, in dit geval zijn vrouw, moet beschikken over voldoende inkomsten. De vrouw ontving een bijstandsuitkering van de gemeente.  Hiermee voldeed zij niet aan het inkomensvereiste. Zij had ook geen recht op vrijstelling van het inkomensvereiste. De IND wees de aanvraag van de man om gezinshereniging af omdat niet was voldaan aan het mvv-vereiste én niet aan het inkomensvereiste.

 

Advocaat Rebergen heeft namens het gezin een  bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing van de verblijfsvergunning. In bezwaar is aangevoerd dat de omstandigheden in deze zaak zó bijzonder en zó schrijnend waren dat aan de man toch een verblijfsvergunning moest worden verleend, ondanks dat niet aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning was voldaan. Bij het indienen van het bezwaarschrift zijn zoveel mogelijk documenten meegezonden ter onderbouwing van de bijzondere feiten en omstandigheden.

 

De IND heeft het bezwaarschrift gegrond verklaard en aan de man een verblijfsvergunning gezinshereniging verleend. De IND was van mening dat het recht op familie- en gezinsleven, dat staat in artikel 8 van het Europees Verdrag van de rechten van de Mens, in dit geval belangrijker was dan het vasthouden aan de Nederlandse voorwaarden voor gezinshereniging.

 

De bijzondere individuele feiten omstandigheden in dit voorbeeld waren extreem. De IND houdt in principe vast aan de geldende voorwaarden voor gezinshereniging. Toch blijkt uit dit voorbeeld dat de IND ook persoonlijke omstandigheden meeneemt in haar beslissingen.

 

De IND maakt altijd een individuele belangenafweging. Dus ook als niet is voldaan aan alle door de IND gestelde voorwaarden voor een verblijfsvergunning, kan soms een procedure worden gestart. Wel is het verstandig om in dat geval eerst advies in te winnen en je laten informeren over de kansen van een dergelijke procedure.

Meer weten? Stel direct een vraag of neem contact op met Rebergen Advocatenkantoor.