Gezinshereniging Advocaat

GEZINSHERENIGING ADVOCAAT

Het weer bij elkaar brengen van gezinsleden die gescheiden van elkaar leven heet gezinshereniging. Als de gezinsband pas is ontstaan terwijl de hoofdpersoon al in Nederland was dan heet dit officieel gezinsvorming. De gezinshereniging advocaat van Rebergen Advocatenkantoor kan het in Nederland verblijvende gezinslid (de hoofdpersoon of de verblijfgever genoemd) helpen bij het over laten komen van zijn buitenlandse partner en/of kind(eren).

Er gelden strenge voorwaarden voor gezinshereniging en gezinsvorming. De gezinshereniging advocaat kan beoordelen of aan de voorwaarden voor gezinshereniging is voldaan.

Voorwaarden gezinshereniging

Leeftijd

Voor partners en echtgenoten geldt dat zij beiden 21 jaar of ouder moeten zijn op het moment van de beslissing over de gezinshereniging. Kinderen moeten minderjarig zijn op het moment van de aanvraag voor gezinshereniging. De gezinshereniging advocaat kan nader advies geven  als niet aan de leeftijdseis wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat het kind al meerderjarig is.

Relatie

De band tussen de gezinsleden moet worden aangetoond.

In het geval van een huwelijk moet een huwelijksakte worden overgelegd. Het huwelijk moet bovendien geldig zijn in Nederland. Nederland erkent bijvoorbeeld geen polygaam huwelijk; meer dan één echtgeno(o)t(e). Als het huwelijk buiten Nederland is gesloten dan moet de huwelijksakte gelegaliseerd worden. Op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken vind je informatie over het legaliseren van documenten. Als de huwelijksakte is opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans of Duits, dan moet de akte ook vertaald worden. Dit geldt overigens voor de meeste buitenlandse officiële documenten. Neem bij vragen vrijblijvend contact op met de gezinshereniging advocaat van Rebergen Advocatenkantoor.

Ook ongehuwde partners kunnen in aanmerking komen voor gezinshereniging. Zij moeten aantonen dat zij een exclusieve en duurzame relatie met elkaar onderhouden, die te vergelijken is met een huwelijk. Hiervoor moet onder andere een vragenlijst worden ingevuld. Verder kunnen bijvoorbeeld foto’s, chatgesprekken, telefoongegevens en vliegtickets van bezoeken aan elkaar als bewijs dienen voor de exclusieve en duurzame relatie. Als getwijfeld wordt of de relatie wel echt is (schijnrelatie) kan een verzoek om gezinshereniging worden afgewezen. De gezinshereniging advocaat biedt hulp bij het aantonen van de duurzaamheid van de relatie.

Voor gezinshereniging met een minderjarig kind geldt als voorwaarde dat het kind in een familierechtelijk betrekking moet staan tot de hoofdpersoon. Een familierechtelijke betrekking is automatisch aanwezig als het gaat om een biologisch kind. Gaat het om een geadopteerd- of pleegkind? Dan gelden specifieke voorwaarden. Neem in dat geval contact op met de gezinshereniging advocaat.

Naast de familierechtelijke betrekking moet worden aangetoond dat de hoofdpersoon in Nederland het rechtmatig gezag heeft over het kind. Daarvoor kan een geboorteakte worden overgelegd. In het geval van gescheiden ouders moet meestal ook de echtscheidingsbeschikking worden overgelegd. Hebben beide ouders het rechtmatig gezag over het kind, dan moet de ‘tweede’ ouder schriftelijk toestemming geven voor het verblijf van het kind in Nederland.

Inburgeren

Als de vreemdeling tussen de 18 en 65 jaar is moet hij, voordat hij naar Nederland kan komen in het kader van gezinshereniging, in de meeste gevallen het inburgeringsexamen buitenland afleggen. Op het inburgeringsvereiste gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als de vreemdeling de Surinaamse nationaliteit heeft en basisonderwijs heeft gevolgd in de Nederlandse taal. Verder kan er in zeer uitzonderlijke gevallen op medische gronden vrijstelling worden verleend van het inburgeringsvereiste.

De uitslag van het inburgeringsexamen is één jaar geldig.

Inkomen

De hoofdpersoon in Nederland moet voldoen aan het inkomensvereiste. Hij moet zelfstandig en duurzaam beschikken over voldoende inkomsten. Zelfstandig betekent dat de hoofdpersoon het geld zelf moet verdienen. Hij mag bijvoorbeeld geen bijstandsuitkering ontvangen. De hoogte van het inkomen is gekoppeld aan het minimumloon en wordt twee keer per jaar opnieuw vastgesteld, op 1 januari en op 1 juli. Op de website van de IND (www.ind.nl) is in de ‘tabel normbedragen’ opgenomen hoe hoog het inkomen moet zijn waar de hoofdpersoon minimaal over kan beschikken. De IND vereist dat het inkomen nog minimaal een jaar beschikbaar moet zijn (duurzaamheid) om voor gezinshereniging in aanmerking te komen. Werkt de hoofdpersoon als zelfstandige? Dan gelden er andere eisen aan het inkomen. Neem in dat geval vrijblijvend contact op met de gezinshereniging advocaat van Rebergen Advocatenkantoor voor meer informatie.

In sommige gevallen kan vrijstelling worden verleend van het inkomensvereiste bij gezinshereniging:

– De hoofdpersoon heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

– De hoofdpersoon is blijvend en volledig arbeidsongeschikt

– De hoofdpersoon is blijvend niet in staat om arbeid te verrichten (door de gemeente vrijgesteld van sollicitatie- en re-integratieverplichtingen)

Officiële documenten

Het verzoek om gezinshereniging moet vaak worden onderbouwd met buitenlandse documenten. Als een document is opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans of Duits, dan moet het eerst vertaald worden door een beëdigd vertaler. Gaat het om een officieel document, afgegeven door de autoriteiten, dan moet het document gelegaliseerd worden of worden voorzien van een apostillestempel. Voorbeelden van officiële documenten zijn: een geboorteakte, huwelijksakte, ongehuwdverklaring en uitspraken van rechtbanken. Voor meer informatie over het legaliseren van officiële documenten of het afgeven van apostillestempels kun je terecht op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor gezinshereniging van asielzoekers gelden specifieke voorwaarden. Daarover lees je hier meer. Ook voor burgers van landen van de Europese Unie en hun gezinsleden gelden afwijkende voorwaarden. Daarover lees je hier meer.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem