Illegaal in Nederland

Juridische hulp – illegaal verblijf in Nederland

Verblijf je illegaal in Nederland? Neem dan vrijblijvend contact op met Rebergen Advocatenkantoor. De advocaat adviseert over de mogelijkheden om (weer) rechtmatig verblijf in Nederland te verkrijgen.

Rechtmatig verblijf

De vreemdeling die in Nederland wil verblijven moet rechtmatig verblijf hebben. Er zijn vier categorieën rechtmatig verblijf:

– Rechtmatig verblijf op grond van een verblijfsvergunning;

– Rechtmatig verblijf als Unieburger;

– Rechtmatig verblijf in afwachting van een beslissing op een aanvraag om een verblijfsvergunning;

– Rechtmatig verblijf op grond van de wet.

De vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft is illegaal in Nederland.

Terugkeerbesluit

Bij de afwijzing of intrekking van een verblijfsvergunning wordt aan de vreemdeling een termijn gegeven waarbinnen hij Nederland moet verlaten. Dit is het terugkeerbesluit. Wordt tegen de afwijzing of intrekking van de verblijfsvergunning bezwaar en beroep ingesteld, dan wordt de termijn waarbinnen de vreemdeling Nederland moet verlaten meestal opgeschort tot na de uitspraak van de rechter.

Soms verblijft een vreemdeling in Nederland zonder ooit een verblijfsvergunning te hebben aangevraagd. Het terugkeerbesluit kan dan niet worden opgenomen in een beslissing over de verblijfsvergunning, maar wordt als los besluit aan de vreemdeling uitgereikt. Tegen dit losse terugkeerbesluit kunnen afzonderlijk rechtsmiddelen worden ingesteld.

Als je bent uitgeprocedeerd over je verblijfsvergunning en je hebt Nederland niet binnen de gestelde termijn verlaten, dan ben je illegaal in Nederland.

Gevolgen illegaal verblijf

Koppelingsbeginsel

Om in Nederland te mogen wonen en werken moet de vreemdeling rechtmatig verblijf hebben. Ook kan de vreemdeling alleen recht hebben op bepaalde uitkeringen en voorzieningen als hij rechtmatig verblijf in Nederland heeft. Dit heet het koppelingsbeginsel. De vreemdeling die illegaal in Nederland verblijft kan dus geen aanspraak maken op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen. Uitzonderingen op het koppelingsbeginsel zijn gemaakt voor onderwijs aan minderjarige kinderen, medisch noodzakelijke zorg en rechtsbijstand. Hier heeft ook de vreemdeling die illegaal in Nederland verblijf recht op.

Uitzetting en vreemdelingenbewaring

De vreemdeling die Nederland binnen een bepaalde termijn had moeten verlaten maar dit niet heeft gedaan kan uit Nederland worden verwijderd (uitgezet). Ter voorbereiding van de uitzetting kan de vreemdeling in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Lees hier meer over de vreemdelingenbewaring.

Inreisverbod

Een vreemdeling die Nederland niet tijdig heeft verlaten kan een inreisverbod opgelegd krijgen. als gevolg van het inreisverbod mag de vreemdeling gedurende een bepaalde periode niet meer in Nederland (en de rest van de Europese Unie) komen. Over het inreisverbod lees je hier meer.

Strafbaarstelling illegaal verblijf

Verschillende politieke partijen willen illegaal verblijf in Nederland strafbaar stellen. Tot op heden is het illegaal in Nederland zijn niet strafbaar. Word je in Nederland aangetroffen terwijl je een inreisverbod hebt? Dan ben je wel strafbaar.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem