Verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Als je buitenlandse partner (de vreemdeling) langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven dan heeft hij een verblijfsvergunning nodig. Voordat je partner in Nederland een verblijfsvergunning kan aanvragen moet hij vaak in het buitenland al aan een aantal vereisten voldoen.

Komt je partner uit een land dat behoort tot de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan heeft hij geen verblijfsvergunning nodig. Het gaat om de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland. Heb jij zelf de nationaliteit van één van de bovenstaande landen? Dan gelden er bijzondere regels voor gezinshereniging. Daar lees je hier meer over (link naar verblijf Unieburgers).

Machtiging tot voorlopig verblijf

Komt je partner uit een land van buiten de Europese Unie, dan heeft hij meestal een visum nodig voordat hij naar Nederland mag komen. Dit visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Als je partner uit Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Korea komt, dan is hij vrijgesteld van het mvv-vereiste.

De mvv kan door jou vanuit Nederland worden aangevraagd of door de vreemdeling vanuit het buitenland. Bij het beoordelen van de mvv-aanvraag kijkt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meteen of je partner aan alle vereisten voor een verblijfsvergunning voldoet.

De belangrijkste vereisten zijn (uitzonderingen daargelaten):

– De vreemdeling moet het basisexamen inburgering buitenland hebben gehaald. Het certificaat waaruit blijkt dat hij/zij geslaagd is, is één jaar geldig.
– De relatie tussen jullie beiden moet worden aangetoond. In het geval van een huwelijk doe je dit simpelweg door het overleggen van een huwelijksakte. Zijn jullie niet getrouwd, dan moet worden aangetoond dat jullie relatie vergelijkbaar is met een huwelijk.
– Jij moet voldoen aan het inkomensvereiste. Dat betekent dat je een minimaal bedrag aan salaris moet ontvangen. Dat minimale bedrag wordt twee keer per jaar opnieuw vastgesteld, namelijk op 1 januari en op 1 juli. Het bedrag is vaak gelijk aan het wettelijk minimum loon. Op de website van de IND (www.ind.nl) kun je in de ‘tabel normbedragen’ zien hoe hoog je inkomen moet zijn. De IND vereist dat je inkomen nog minimaal een jaar beschikbaar is. Werk je als zelfstandige? Dan gelden er andere eisen. Bel in dat geval gerust voor meer informatie.
– Er moeten kopieën van verschillende documenten worden meegezonden met de aanvraag, zoals paspoort / geboorteakte / huwelijksakte (of ongehuwdverklaring). Als een document is opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans of Duits, dan moet het eerst vertaald worden. Sommige documenten moeten ook nog gelegaliseerd worden. Op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken vind je informatie over het legaliseren van documenten. Bij vragen neem contact op.

Het aanvragen van een mvv kost geld (leges). Hoeveel precies, dat hangt af van je situatie. De legestarieven vind je op de website van de IND (www.ind.nl).

Wordt de mvv verleend, dan heeft de vreemdeling toegang tot Nederland. Na aankomst in Nederland kan de vreemdeling zijn verblijfsvergunning ophalen bij de IND.

N.B. Vroeger moest de vreemdeling na aankomst in Nederland nog een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning. Dat is veranderd sinds de invoering van de zogenaamde TEV-procedure in 2013. TEV staat voor Toegang en Verblijf. Bij het aanvragen van de mvv wordt nu direct beoordeeld of de vreemdeling ook recht heeft op een verblijfsvergunning. Komt de vreemdeling uit een van de landen die vrijgesteld zijn van het mvv-vereiste? Dan kan hij de verblijfsvergunning in Nederland aanvragen.

Hulp nodig bij het aanvragen van een mvv?

Via de IND kun je veel informatie verkrijgen over het indienen van een mvv-aanvraag. Toch kan het zijn dat je er niet uit komt. Er moeten vaak veel bewijsstukken meegezonden worden. Soms voldoen jij en je partner niet aan alle vereisten voor een mvv, maar kun je bijvoorbeeld een beroep doen op vrijstelling/ontheffing van een van de vereisten of op bijzondere feiten en omstandigheden. Ik zou u kunnen adviseren over of begeleiden bij het indienen van de mvv-aanvraag. Neem contact op en maak een afspraak. Het eerste gesprek is gratis.

De mvv van mijn partner is afgewezen, wat kan ik doen?

Als de mvv is afgewezen, dan kun je hiertegen binnen vier weken bezwaar maken bij de IND. Voor hulp bij het indienen van een bezwaarschrift, neem contact met mij op.

Als de IND vervolgens negatief op het bezwaarschrift beslist, dan staat er nog beroep open bij de rechtbank en eventueel hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In sommige gevallen heeft de beslissing van de IND of de uitspraak van de rechtbank bijzondere spoed. In dat geval kan de rechtbank verzocht worden om een voorlopige voorziening. Lees hier meer over.

Afhankelijk van je inkomen en dat van je partner kun je in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Dat houdt in dat mijn diensten grotendeels door de overheid worden betaald. Aan jou wordt door de Raad voor Rechtsbijstand alleen een eigen bijdrage opgelegd. (meer info kopje gefinancierde rechtsbijstand?) Dit geldt niet voor het aanvragen van de mvv maar eventueel wel voor de bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem