Inreisverbod opheffen?

Inreisverbod

Een inreisverbod kan worden opgelegd aan de vreemdeling die illegaal in Nederland verblijft.

Bezwaar en beroep inreisverbod

Tegen de beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waarbij aan de vreemdeling een inreisverbod is opgelegd kan door Rebergen Advocatenkantoor namens de vreemdeling een bezwaar- en / of beroepschrift worden ingediend. Of bezwaar of beroep moet worden ingesteld is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het inreisverbod is opgelegd.

De vreemdeling tegen wie een inreisverbod is uitgevaardigd komt in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Dat houdt in dat de werkzaamheden van de advocaat grotendeels door de overheid worden betaald. Door de Raad voor Rechtsbijstand kan wel een eigen bijdrage worden opgelegd, die moet worden betaald aan de advocaat. Klik hier voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo).

Opheffing inreisverbod

Onder omstandigheden kan om (tijdelijke) opheffing worden verzocht. Rebergen Advocatenkantoor kan namens de vreemdeling een verzoek om opheffing van het inreisverbod indienen.

Duur inreisverbod

Het inreisverbod wordt opgelegd voor een bepaalde duur. Meestal wordt het opgelegd voor de duur van twee jaar. Als er sprake is van een strafbaar feit of een gevaar voor de openbare orde dan wordt de duur van het verbod verhoogd. Onder omstandigheden kan de duur van het inreisverbod ook worden verkort. Soms zal zelfs helemaal van het opleggen van een inreisverbod worden afgezien.

Het recht op familie- / gezinsleven en privéleven dat is opgenomen in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kan reden zijn voor de IND om af te zien van het opleggen van een inreisverbod of om de duur van het inreisverbod te verkorten. Als de vreemdeling familie in Nederland heeft (of elders in de Europese Unie) dan moet hij dit zo spoedig mogelijk naar voren brengen.

Gevolgen Inreisverbod

De vreemdeling aan wie een verbod tot inreis is opgelegd moet Nederland verlaten. Wordt de vreemdeling toch in Nederland aangetroffen dan is hij strafbaar. Bovendien kan hij in dat geval in vreemdelingenbewaring worden gesteld ter voorbereiding op gedwongen uitzetting uit Nederland.

Tijdens de duur van het inreisverbod mag de vreemdeling niet in Nederland komen, maar ook niet in andere landen van de Europese Unie.

De vreemdeling wordt geregistreerd in het Schengen Informatie Systeem (SIS). Alle zogenaamde Schengenlanden hebben toegang tot dit systeem en kunnen zo zien of een vreemdeling de toegang tot een land geweigerd moet worden.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem