Naar Nederland voor studie

NAAR NEDERLAND VOOR STUDIE

Naar Nederland voor studie? Een vreemdeling van buiten de Europese Unie die naar Nederland wil komen om te studeren aan een universiteit of hogere beroepsopleiding, heeft in de meeste gevallen een verblijfsvergunning voor studie nodig.

De Nederlandse onderwijsinstelling waaraan de buitenlandse student gaat studeren vraagt de verblijfsvergunning aan. De student kan niet zelf een verblijfsvergunning voor studie aanvragen. Als de student een visum nodig heeft om Nederland binnen te komen, dan vraagt de onderwijsinstelling deze ook aan.

De Nederlandse onderwijsinstelling moet zijn aangesloten bij de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs. In de gedragscode staan afspraken over de omgang met internationale studenten in het hoger onderwijs.

Naar Nederland voor studie – vergunning afgewezen of ingetrokken

Tegen de afwijzing of intrekking van een verblijfsvergunning voor studie kan binnen vier weken een bezwaarschrift worden ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een bezwaarschrift kan worden ingediend door de onderwijsinstelling en door de student zelf. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een bezwaarschrift. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Naar Nederland voor studie – Bezwaarschrift ongegrond verklaard

Als het bezwaarschrift tegen de afwijzing of intrekking van een verblijfsvergunning voor studie door de IND ongegrond is verklaard, dan kan daartegen binnen vier weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Wordt het beroepschrift door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een (hoger)beroepschrift tegen de afwijzing of intrekking van de verblijfsvergunning voor studie.

Afhankelijk van het inkomen van de buitenlandse student en dat van zijn partner kan de student in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat houdt in dat de werkzaamheden van de advocaat grotendeels door de overheid worden betaald. Aan de student wordt door de Raad voor Rechtsbijstand alleen een eigen bijdrage opgelegd. Klik hier voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand.

Naar Nederland voor studie – wijzigen verblijfsvergunning

Soms voldoet de buitenlandse student niet meer aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voor studie, maar kan hij wel in aanmerking komen voor een andere verblijfsvergunning. De buitenlandse student kan bijvoorbeeld inmiddels een relatie hebben met een Nederlander. In dat geval kan Rebergen Advocatenkantoor de buitenlandse student adviseren over het wijzigen van de verblijfsvergunning.

Zoekjaar

Rebergen Advocatenkantoor kan de voormalig student die in Nederland een bachelor- of masteropleiding heeft afgerond,  helpen bij het aanvragen van een zogenaamd ‘zoekjaar’. Ook kan rechtsbijstand worden verleend in procedures tegen de IND als de aanvraag om een zoekjaar wordt afgewezen.

Naar Nederland voor studie – voorwaarden

De vreemdeling die naar Nederland wil komen voor studie moet voldoen aan de volgende voorwaarden

– Ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling dat is aangesloten bij de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs.

– Een voltijds dagopleiding volgen

– Beschikken over voldoende geld om zichzelf minstens een jaar te onderhouden

– In het bezit zijn van een geldig paspoort

– Verzekerd zijn tegen ziektekosten in Nederland

– In sommige gevallen moet de student zich laten onderzoeken op tuberculose

– De student mag geen gevaar vormen voor de openbare orde (niet veroordeeld zijn voor een misdrijf).

Bij het aanvragen van de verblijfsvergunning voor studie moeten een aantal documenten worden overgelegd om aan te tonen dat de student aan alle voorwaarden voldoet. De buitenlandse student hoort van de onderwijsinstelling welke documenten hij moet verzamelen. Documenten die zijn opgemaakt in een andere taal dan het Nederland, Engels, Frans of Duits moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler. Officiële documenten, afgegeven door de autoriteiten van een land, moeten bovendien vaak gelegaliseerd worden of worden voorzien van een apostillestempel. Voor meer informatie over het legaliseren van documenten of het afgeven van apostillestempels kun je terecht op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De onderwijsinstelling kan onder bepaalde voorwaarden ook een aanvraag indienen voor familie- of gezinsleden van de student.

Om zijn verblijfsvergunning voor studie te behouden moet de buitenlandse student voldoende studievoortgang boeken. De student moet minimaal de helft van het aantal studiepunten van een studiejaar behalen.

De buitenlandse student mag naast de studie maximaal tien uur per week werken.

De buitenlandse student mag géén bijstandsuitkering aanvragen. Doet de student dat wel dan wordt de verblijfsvergunning voor studie ingetrokken.

De verblijfsvergunning voor studie is geldig voor de duur van de studie plus drie maanden, of zolang de buitenlandse student aan de voorwaarden voldoet, maar maximaal vijf jaar. Als de student niet meer aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning voor studie voldoet, moet hij Nederland verlaten. Soms kan de student in aanmerking komen voor een andere verblijfsvergunning, bijvoorbeeld omdat hij werk heeft gevonden in Nederland.

De buitenlandse student die in Nederland een bachelor- of masteropleiding heeft afgerond, kan een aanvraag indienen voor een ‘zoekjaar’. De student mag dan nog een jaar in Nederland blijven om een baan te zoeken als kennismigrant.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem