Verblijfsrecht unieburger

Juridisch advies – verblijfsrecht unieburger

Rebergen Advocatenkantoor biedt juridische hulp en advies aan burgers van de Europese Unie en hun familieleden over hun verblijfsrecht in Nederland. Wordt het verblijfsrecht niet erkend of beëindigd dan kan Rebergen Advocatenkantoor de Unieburger en zijn familie bijstaan in gerechtelijke procedures tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Verblijf als burger van de Unie

Een burger van een land van de Europese Unie (Unieburger) heeft geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te mogen verblijven. Sinds kort hoeft de Unieburger zich zelfs niet meer te melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De Unieburger heeft een automatisch verblijfsrecht in Nederland. Als de Unieburger in Nederland wil wonen of werken hoeft hij alleen zijn geldige paspoort of identiteitskaart te laten zien.

Voorwaarden verblijfsrecht Unieburger

De Unieburger moet werken in Nederland of moet beschikken over voldoende bestaansmiddelen. De Unieburger mag geen bijstandsuitkering in Nederland aanvragen. Doet de Unieburger dit wel dan kan zijn verblijfsrecht worden ingetrokken.

De Unieburger moet verzekerd zijn tegen ziektekosten.

De Unieburger moet zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) als hij van plan is om langer dan vier maanden in Nederland te blijven. Hij krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN).

Duurzaam verblijfsrecht Unieburger

Na vijf jaar onafgebroken verblijf in Nederland komt de Unieburger in aanmerking voor een duurzaam verblijfsrecht. Het verblijf kan dan niet meer worden beëindigd om de reden dat de Unieburger een bijstandsuitkering aanvraagt.

Het duurzaam verblijfsrecht van een Unieburger is een heel sterk verblijfsrecht. Het kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden beëindigd.

Verblijfsrecht Unieburger – gezinsleden

Familieleden van Unieburgers hebben dezelfde verblijfsrechten als Unieburgers, ook al hebben de familieleden zelf niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie. Deze familieleden van buiten de Europese Unie worden ‘derdelanders’ genoemd. Zij kunnen een verblijfsdocument krijgen als zij beschikken over een geldig paspoort en geen gevaar vormen voor de openbare orde. Voorwaarden die gelden voor gezinshereniging, zoals het beschikken over een machtiging tot voorlopig verblijf en het behalen van het inburgeringsexamen, gelden niet voor gezinsleden van Unieburgers.

De derdelander kan net als de Unieburger na vijf jaar in aanmerking komen voor een duurzaam verblijfsrecht Unieburger.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem