Verblijfsvergunning ingetrokken

Verblijfsvergunning ingetrokken – Juridisch advies

Als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van plan is om de verblijfsvergunning in te trekken dan ontvang je een voornemen tot intrekking. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om jouw standpunt naar voren te brengen. Dit doe je in een zogenaamde zienswijze. In de zienswijze geef je aan waarom je van mening bent dat de verblijfsvergunning niet ingetrokken mag worden.

Intrekking van een verblijfsvergunning heeft grote gevolgen. Het is daarom verstandig om je bij het indienen van de zienswijze bij te laten staan door een advocaat. Heb je een voornemen tot intrekking van je verblijfsvergunning ontvangen? Neem dan contact op met Rebergen Advocatenkantoor voor vrijblijvend advies.

Verblijfsvergunning ingetrokken

Tegen de beslissing van de IND waarbij je verblijfsvergunning ingetrokken is kan binnen vier weken een bezwaarschrift worden ingediend. Rebergen Advocatenkantoor biedt hulp bij het indienen van een bezwaarschrift tegen de intrekking van de verblijfsvergunning.

Bezwaarschrift tegen intrekking verblijfsvergunning ongegrond verklaard

Als het bezwaarschrift tegen de beslissing van de IND waarbij de verblijfsvergunning ingetrokken is ongegrond wordt verklaard, dan kan daartegen binnen vier weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Wordt het beroepschrift tegen de intrekking van de verblijfsvergunning door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een (hoger)beroepschrift.

Afhankelijk van je inkomen en dat van je partner kun je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat houdt in dat de werkzaamheden van de advocaat grotendeels door de overheid worden betaald (pro deo). Door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vaak wel een eigen bijdrage opgelegd, die moet worden betaald aan de advocaat. Klik hier voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand.

Voorwaarden intrekking verblijfsvergunning

Verblijfsvergunning ingetrokken – niet meer voldaan aan de voorwaarden

Een verblijfsvergunning kan om verschillende redenen worden ingetrokken. Soms voldoet de vreemdelingen niet meer aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld als een vreemdeling met een verblijfsvergunning voor gezinshereniging niet meer getrouwd is met de persoon waarbij hij verblijf heeft gekregen. Ook de verblijfsvergunning van een student die niet genoeg studiepunten heeft gehaald kan worden ingetrokken.

Verblijfsvergunning ingetrokken – gevaar voor de openbare orde

Een vreemdeling die strafrechtelijk wordt veroordeeld loopt het risico dat zijn verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Niet elke veroordeling is genoeg om de verblijfsvergunning in te trekken. Over het algemeen geldt dat hoe langer de vreemdeling in Nederland verblijft, hoe zwaarder de veroordeling moet zijn wil de verblijfsvergunning ingetrokken kunnen worden.

Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd kan sneller worden ingetrokken dan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Het verblijfsrecht van een Unieburger kan slechts in uitzonderlijke gevallen ingetrokken worden.

Bij het intrekken van de verblijfsvergunning spelen persoonlijke omstandigheden een rol. De IND maakt altijd een afweging tussen de belangen van de staat (openbare orde) en de individuele belangen van de vreemdeling. De vreemdeling moet zijn persoonlijke omstandigheden daarom duidelijk naar voren brengen in de procedure tegen de intrekking van de verblijfsvergunning. Het liefst al in de zienswijze.

Gevolgen intrekking verblijfsvergunning

De beslissing van de IND waarbij de verblijfsvergunning ingetrokken wordt heeft vergaande gevolgen. De vreemdeling heeft niet langer rechtmatig verblijf in Nederland en dient Nederland te verlaten. Doet hij dit niet dan is hij illegaal in Nederland. De vreemdeling kan dan uitgezet worden. Ter voorbereiding op de uitzetting kan de vreemdeling in bewaring gesteld worden.

Als de vreemdeling niet uit eigen beweging vertrekt uit Nederland dan kan hij een inreisverbod opgelegd krijgen of ongewenst verklaard worden. Dit geldt ook voor de vreemdeling van wie de verblijfsvergunning wordt ingetrokken omdat hij een gevaar vormt voor de openbare orde. Als de vreemdeling met een inreisverbod of ongewenstverklaring toch in Nederland blijft is hij strafbaar.

Recht op eerbiediging van het familie- / gezinsleven en het privéleven 8 EVRM

Een vreemdeling die in Nederland verblijft heeft vaak ook een gezin in Nederland. Iedereen heeft volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM artikel 8) recht op eerbiediging van zijn familie- en gezinsleven. Door de verblijfsvergunning in te trekken maakt de IND een inbreuk op het recht van de vreemdeling op familie- en gezinsleven. Dit mag slechts in bepaalde gevallen. De IND moet aantonen dat de inbreuk gerechtvaardigd is. De IND weegt de individuele belangen van de vreemdeling af tegen de belangen van de samenleving.

Privéleven wordt gevormd door de banden die een vreemdeling heeft met Nederland. Hoe langer een vreemdeling in Nederland is, hoe sterker zijn banden met Nederland zullen zijn. Iemand die al heel jong naar Nederland is gekomen, hier naar school is gegaan, hier gewerkt heeft en vrienden en familie in Nederland heeft, is geworteld in de Nederlandse samenleving. De vreemdeling voelt zich Nederlander. Met de intrekking van de verblijfsvergunning wordt inbreuk gemaakt op het recht van de vreemdeling op eerbiediging van zijn privéleven. Deze inbreuk op het privéleven moet gerechtvaardigd zijn.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem