Asielrecht Advocaat

ASIELRECHT ADVOCAAT BIEDT RECHTSHULP

Iemand die gevlucht is uit zijn land van herkomst, kan in Nederland asiel aanvragen. Een asielaanvraag is een verzoek om bescherming, bijvoorbeeld vanwege oorlog. De asielzoeker heeft recht op een asielrecht advocaat.

De asielrecht advocaat van Rebergen Advocatenkantoor staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Om voor een asielvergunning in aanmerking te komen moet de asielzoeker aannemelijk maken dat:

– hij in zijn land van herkomst vervolgd wordt vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging, of omdat hij behoort tot een bepaalde sociale groep óf;

– hij in zijn land van herkomst een risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende bestraffing.

Ook gezinsleden van iemand die asiel in Nederland heeft gekregen kunnen in aanmerking komen voor een asielvergunning. Asielrecht advocaat Rebergen kan de asielzoeker begeleiden bij het naar Nederland halen van zijn gezin. Klik hier voor meer informatie over de nareis aanvraag.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of de asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt. De IND kijkt daarbij onder andere naar de situatie in het land van herkomst en of het verhaal van de asielzoeker geloofwaardig is. Ook beoordeelt de IND of Nederland wel het verantwoordelijke land is om de asielzoeker op te vangen. De lidstaten van de Europese Unie hebben hier onderling afspraken over gemaakt, zie Dublin-verordening. Een asielzoeker mag maar in één land asiel aanvragen. Wordt de asielaanvraag in de ene lidstaat afgewezen, dan kan de asielzoeker het niet nog eens proberen in een andere lidstaat.

De asielzoeker moet zich direct na aankomst in Nederland melden bij de Vreemdelingenpolitie op het Aanmeldcentrum in Ter Apel. Als de asielzoeker met het vliegtuig Nederland binnenkomt moet hij zich melden bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol.

In de meeste gevallen heeft de asielzoeker nog geen asielrecht advocaat in Nederland. In dat geval krijgt hij een asielrecht advocaat toegewezen. Het staat de asielzoeker (of zijn familie namens hem) echter altijd vrij om zelf een asielrecht advocaat te kiezen. Heeft de vreemdeling zelf een advocaat gevonden, dan moet hij dat zo vroeg  mogelijk in de procedure melden.

Advocaat Rebergen staat ingeschreven op het zogenaamde beschikbaarheidsrooster aanmeldcentrum (het AC-rooster) van de Raad voor Rechtsbijstand in Zevenaar. Dit betekent dat zij als asielrecht advocaat aan een asielzoeker kan worden toegewezen. Om op het AC-rooster ingeschreven te kunnen worden moet de advocaat aan bepaalde voorwaarden voldoen. De advocaat moet over specialistische kennis beschikken op het gebied van het asielrecht. Deze kennis moet bovendien ieder jaar worden bijgehouden, zowel in theorie als in de praktijk.

Om met de asielzoeker te kunnen communiceren wordt er gebruik gemaakt van tolken. Als de asielzoeker een afspraak heeft met de asielrecht advocaat op kantoor, dan wordt er van tevoren een tolk gereserveerd. De tolk kan persoonlijk (op kantoor) of via de telefoon het gesprek tussen de asielrecht advocaat en de asielzoeker vertalen. Uiteraard heeft de tolk, net als de advocaat, een geheimhoudingsplicht. Het gesprek tussen de asielrecht advocaat, de asielzoeker en de tolk is dan ook vertrouwelijk.

 Vluchtelingenwerk Nederland

 Een asielzoeker kan met veel vragen terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland. Vluchtelingenwerk behartigt de belangen van asielzoekers vanaf het moment van binnenkomst in Nederland tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Voorbeelden van wat Vluchtelingenwerk voor een asielzoeker kan doen:

–          Ondersteuning bieden tijdens de asielprocedure. Vluchtelingenwerk helpt bijvoorbeeld bij het verzamelen van documenten ter onderbouwing van de asielaanvraag.

–          Begeleiding van integratie door middel van scholing en werk.

–          Hulp bij gezinshereniging.

Voor meer informatie ga naar www.vluchtelingenwerk.nl

Een asielzoeker komt vrijwel altijd in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Dat betekent dat hij niet hoeft te betalen voor de kosten van de asielrecht advocaat. De kosten van de asielrecht advocaat worden vergoed door de overheid. Klik hier voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem